តើធ្វើយ៉ាងណាទើបអាចបែងចែក ភាពខុសគ្នារវាងការបង្ករោគផ្សិត ឬបាក់តេរីលើស្បែក?

Posted 10 March 2020

2 comments


- ជាធម្មតា​ ផ្សិតតែងមានដុំសរៗ -ប្រសិនបើបង្ករោគដោយបាក់តេរី អ្នកជំងឹតែងមានអាការៈក្តៅរងារញាក់

Have more questions? Or want to answer?
Download here to explore the SwipeRx Community