សំណួរ៖ មួយណាក្នុងចំណោម​ថ្នាំខាងក្រោម ដែលគួរត្រូវបាន Prescribe ចំពោះករណី​ Otitis media?A. hydrocortisone, B. An Astrigent, C. Local Analgesic, D. Emollient, E.None of the above

Posted 12 February 2020

2 comments


-ប្រសិនបើជារើមលុះណាតែ អ្នកជំងឺធ្លាប់កើតអុជស្វាយ​ តែបើចឹងមែន Acyclovir អាចជួយបាន។​ -ស្បែកស្ងួតខ្លាំងក៏បង្ហាញជាដលក្ខណៈបែបនេះដែរ។ អាចសាកសួរអពីប្រវិត្តិជំងឺអុជស្វាយ និងទីតាំងដែលចេញរោគសញ្ញានេះបន្ថែមបង!

Have more questions? Or want to answer?
Download here to explore the SwipeRx Community