ធ្លាប់ពុលការហ្វេទេ អ្នកទាំងអស់គ្នា?​ តើគួរធ្វើបែបណា?​

Posted 12 February 2020

3 comments


ឱសថការិមិនមានជំនាញក្នុងការវិនិច្ឆ័យនោះទេបង ប៉ុន្តែពួកយើងអាចប្រាប់អំពីសញ្ញាណនៃជំងឺបាន។ មហារីកសុដន់អាចបង្ហាញជាលក្ខណៈតឹងណែន ស្បែកឡើងក្រាស់ដូចសម្បកក្រូច ផ្លាស់ប្តូរទំហំ រូបរាង ខួចខូងក្នុងសុដន់ រមាស់ ក្រហាយក្រហម ឈឺចាប់​ និងអាចហូរទឹកចេញពីសុដន់។ ចំណែកករណីបង អាចបង្កមកពីស្ទះទឹកដោះច្រើនជាង។​

Have more questions? Or want to answer?
Download here to explore the SwipeRx Community