ប្រភេទថ្នាំបែបណាខ្លះ ដែលឱសថការីអាចPrescribe ចំពោះអ្នកជំងឺពិបាកគេង?

Share:

ជាការពិត ក្នុងនាមជាឱសថការី អ្នកចាំបាច់សួរនាំអំពីឬសគល់នៃការពិបាកគេងរបស់គាត់ជាមុនសិន ដែលជាទូទៅទាក់ទងនឹងទម្លាប់រស់នៅប្រចាំថ្ងៃ ការប្រើប្រាស់ថ្នាំ លំហាត់ប្រាណជាដើម។ ក្នុងករណីស្រាល អ្នកអាចផ្តល់ឱសថមួយចំនួនខាងក្រោម៖ ក្នុងករណីស្រាល អ្នកអាចផ្តល់ឱសថមួយចំនួនខាងក្រោម៖-ក្រុមឱសថប្រឆាំងអាល្លែកហ្ស៊ី៖ Diphenhydramine 50mg (កុមារអាយុចាប់ពី ១៦ឆ្នាំ) និង Promethazine 20 ទៅ 40mg, - Complementary therapies៖ អាចជាប្រភេទ Herbal ho[ps, German Chamomile, skullcap, wild lettuce, lavender, passiflora និងvalerian។- មេឡាតូនីន៖ ជាធម្មតាត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រួលដំណេកចំពោះភាពហត់នឿយបន្ទាប់ពីការហោះហើរយូរ ព្រមទាំងចំពោះបុគ្គលដែគេងមិនស្កប់។

Join Over 150,000 Pharmacy Professionals Around Southeast Asia

Header with a phone